Shinsaku Takasugi

O mo shi ro ki Ko to mo na ki yo o O mo shi ro ku

Collections featuring Shinsaku Takasugi